16 inch strand of 40mm wavy Poppy Jasper flat round discs.  B quality.

40mm Wavy Disc Poppy Jasper GE28

$24.00Price